• حل مسئله در دوستی

  • Abolfazl Zivari

    کاربر
    آبان 6, 1401 at 8:05 ق.ظ

    پاسخ سوال ۱: الف باید به ب بگوید من هم با تو دوست هستم وهم با پ و الف باید مدتی از وقتش را با ب ومدتی از وقت خود را با پ بگذراند.
    پاسخ سوال ۲: الف باید به معلم خود بگوید که ب با حرف می زند و دیگر موقع درس با ب حرف نزند.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون