آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه شب : پشت به خورشید???? روز : رو به خورشید???? پاسخ به: شب : پشت به خورشید???? روز : رو به خورشید????

  • mohammadhosein Hoseinipanah

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 12:31 ب.ظ

    وقتی زمین به دور خود مچرخد ، یک نیمه ی آن در مقابل نور خورشید قرار میگیرد، در این هنگام در این نیمه ای کا رو به خورشید است روز است و در همین زمان نیمه ی دیگر زمین که از خورشید دور است ودر اآنجا شب است.