• سید امید تولیت جوشقانی

    کاربر
    فروردین 10, 1403 at 12:23 ب.ظ

    در خاک اب خاک را می شوید و اب کدر می شود و در برگ چون خاک ندارد یکم کدر می شود و سبزه چون خاک وجود ندارد اب تغییری نمی کند
    علت اولی خاک دومی رنگ برگ سومی هیچ اتفاقی نیفتاد
    درخت کاشتن