• سید امید تولیت جوشقانی

    کاربر
    فروردین 9, 1403 at 10:14 ق.ظ

    در دوره ساسانیان خسرو پرویز اخرین پادشاه انان بود.حضرت محمد ص به او نامه ای درباره برابری و برادری فرستاد اما خسرو پرویز نپذیرفت. مردم که از پیام اسلام خوشحال شدند کم کم مسلمان شدند و به سمت اسلام رفتند. مدتی بعد پیامبر ایران را تسخیر کرد و ایران به دست اعراب افتاد